วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

 

(Visited 89 times, 1 visits today)