โครงสร้างบุคคลากร

นายธานี สีวัง

พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล

นางสาวดารา แก้วมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเจาทอง และตำบลแหลมทอง

นายศิริพงษ์ ก้อมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังทอง และตำบลบ้านเจียง

นางอัญชลี ดีสาทร

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอภักดีชุมพล

(Visited 305 times, 1 visits today)