โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายศิริพงษ์ ก้อมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 53 คน

(Visited 14 times, 1 visits today)