เข้าร่วมการประเมินผู้นำสัมมาชีพชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560

@ชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพลเข้าร่วมการประเมินผู้นำสัมมาชีพชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2560 โดยได้มีตัวแทนผู้นำสัมมาชีพอำเภอ คือ นายบุญชู จอกน้อย ในการประเมินครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานของผู้นำสัมมาชีพทุกอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นผลจากโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน ซึ่งประสบความสำเร็จไปด้วยดี

(Visited 14 times, 1 visits today)