ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนา พิพิธกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน