ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปราโมทย์ กิจปลื้ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภาชี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน