ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภาชี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน