สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ

ว่าที่ ร.ต.ไวพจน์ โกมลวัฒน์

พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”