ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธวัช อนิลบล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปะทิว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน