ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณัฐพงษ์ ผิวบาง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปะทิว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน