สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน

นางสาวสมหมาย ประทุมเทพ

พัฒนาการอำเภอป่าซาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน