โครงสร้างบุคคลากร

ว่าง

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลานข่อย/เกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม/บ้านพร้าว

(Visited 274 times, 1 visits today)