โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายสมชาย บัวสองสี

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม/ลานข่อย

นางสมศรี จิตรเวช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านพร้าว

(Visited 156 times, 1 visits today)