โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม/ลานข่อย

นางสมศรี จิตรเวช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านพร้าว

(Visited 248 times, 1 visits today)