โครงสร้างบุคคลากร

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลานข่อย/เกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม/บ้านพร้าว

นายนนทลักษณ์ สังข์มุสิกานนท์

อาสาพัฒนา (อสพ.) รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม

(Visited 307 times, 1 visits today)