ประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2561 (13.30 น.) ที่วัดป่าพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานการประชุมเตรียมการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพัทลุงในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดป่าพะยอม

(Visited 19 times, 1 visits today)