โครงการ/กิจกรรมเด่น

เข้าชม 35 ครั้ง

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลด้านสร้างสำรับอาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของคนป่าพะยอม สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการ การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

โครงการ เมนูอาชีพปราชญ์สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP

(Visited 35 times, 1 visits today)