ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน