สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง

จังหวัดชลบุรี

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอพานทองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน