สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายยศวีร์ คงสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปางมะผ้า

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน