ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิรังสรรค์  จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 แก่ผู้บัทึกข้อมูล จปฐ. ตำบลบ้านน้ำบ่อ และตำบลบ้านกลาง  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 25 times, 1 visits today)