โครงสร้างบุคคลากร

 

นางวรรณา  หินศรี

พัฒนาการอำเภอปากท่อ

นางกุลวดี  บุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมปอง  จงรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชุติมา  กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวจาริณี  พ่วงจารีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสรัญญา  วะสารชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

(Visited 258 times, 1 visits today)