โครงสร้างบุคคลากร

นางวรรณา  หินศรี

พัฒนาการอำเภอปากท่อ

นางกุลวดี  บุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมปอง  จงรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชุติมา  กล่อมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจาริณี  พ่วงจารีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสรัญญา  วะสารชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

(Visited 184 times, 1 visits today)