ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล

1.1 ประวัติความเป็นมา

ตำบลหารเทาเป็นชุมชนที่มีอายุมาราว 1,151 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอำเภอปากพะยูน และสถานีรถไฟหารเทา เมื่อก่อนเป็นตำบลฝาละมี มาแยกเป็นตำบลหารเทา เมื่อปี 2523 คำว่า "หารเทา" เชื่อกันว่ามาจากชื่อของแหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นหนองน้ำ ซึ่งคนพื้นบ้านเรียกกันว่า "หาร" ส่วนคำว่า "เทา" น่าจะมาจากต้นไม้ตระกูลหมาก ชาวบ้านเรียกว่า "หมกเทา" ซึ่งมีอยู่มากบริเวณใกล้ ๆ หารจึงได้เรียกชื่อสั้น ๆ ว่า "หารเทา" และเชื่อกันว่าชื่อนี้มีมาพร้อม ๆ กับสถานีรถไฟหารเทา ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ตั้งชื่อ แต่ปัจจุบันก็ได้ชื่อ “หารเทา” ตามที่เรียกขานตามสมัยก่อน

ตำบลหารเทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปากพะยูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ประมาณ 9 กิโลเมตร

อาณาเขต

- ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนประด,ู่ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งนารี, ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

การเดินทาง

- ทางรถไฟสายใต้ ลงสถานีรถไฟหารเทา
- ทางรถยนต์ ถนนเพชรเกษมเข้าทางบ้านป่าบาก ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- ทางรถยนต์ จากอำเภอปากพะยูน ถนนปากพะยูน-หารเทา ระยะทาง 9 กิโลเมตร

1.2 ประชากร

จำนวนครัวเรือน 2,497 ครัวเรือน และจำนวนประชากร 7,583 คน (เพศชาย 3,762 คน และเพศหญิง 3,821 คน (ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561) แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

1.3 ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์

1. ผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

(1) นายธวัชชัย พรหมจรรย์ กำนัน (หมู่ที่ 2)
(2) นายอดุลย์ บุญแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
(3) นายยุสุบ ฤทธิ์โต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
(4) นายวอน พรหมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(5) นายภิรมย์ นักการรอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
(6) นายโสภณ สอนมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
(7) นายเจริญ แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
(8) นายอิศราวุธ แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
(9) นายรื่น แจ้งกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
(10) นายชัยทัต สามารถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(11) นายธนิตย์ หนูโหยบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

2. ผู้นำท้องถิ่น

(1) ด.ต พันแสน เสือพริก นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา
(2) นายศักดิ์ชัย แจ้งกระจ่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลหารเทา
(3) นายแดง ไชยประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหารเทา
(4) นายเกษม พรรณราย เลขานุการนายกเทศมนตรี
(5) นายนิรันดร์ ยิ้มวัลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(6) นายปัณณวิทญ์ แก้วมาก ประธานเทศบาลตำบลหารเทา
(7) นายสมชาย ใหม่แก้ว รองประธานเทศบาลตำบลหาร
(8) นายสมจิตต์ ยิ้มแก้ว เลขานุการ

สมาชิกสภาเขต 1

(1) นายราเชนท์ ทิววัฒน์ปกรณ์
(2) นายกิตติศักดิ์ หนูโหยบ
(3) นายธีรวิทธ์ แก้วมาก
(4) นายภูริภัทร พรหมจรรย์
(5) นายบุญเลิศ มาทอง
(6) นางไรหนับ เจริญวงศ์

สมาชิกสภาเขต 2

(1) นายสมชาย ใหมแก้ว
(2) นายเขิน คงบัว
(3) นายสมจิตตื ยิ้มแก้ว
(4) นายนิคม เกิดแสงสุริยงศ์
(5) นายบุญโชค เพ็งแก้ว
(6) นายสมบัติ ชุ่มขวัญ

3. กลุ่ม/องค์กร

(1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ม.1,ม.2,ม.3,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9 และ ม.10)
(2) ธนาคารหมู่บ้าน (ม.9)
(3) กลุ่มน้ำดื่มหยอดเหรียญ (ม.3, ม.4, ม.11)
(4) กลุ่มประปาหมู่บ้าน มีทั้ง 11 หมู่
(5) กลุ่มน้ำดื่มขวด (ม.8)
(6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีทั้ง 11 หมู่
(7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ม.4,ม.9,ม. 10)
(8) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า (ม.3)
(9) กลุ่มผูกผ้า (ม.8)
(10) กลุ่มปลูกมะนาว
(11) กลุ่มน้ำยาง (ม.3)
(12) กลุ่มสัมมาชีพชุมชน มีทั้ง 11 หมู่
(13) กลุ่มปลูกพริกไทย (ม.10)
(14) กลุ่มปลูกสมุนไพร
(15) กลุ่มเครื่องแกง (ม.4, ม.10)
(16) กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร (ม.4)
(17) กลุ่มเลี้ยงปลา
(18) กลุ่มเลี้ยงโค มีทั้ง 11 หมู่
(19) กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ (ม.2,ม.3)
(20) กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง (ม.2,ม.3,ม.7,ม.9,ม.11)
(21) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปุ๋ย กลุ่มทำนา กลุ่มสมุนไพร มีทั้ง 11 หมู่
(22) กลุ่มแปรรูปข้าวสังหยดและกลุ่มเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ (ม.9)
(23) กลุ่มน้ำดื่มหยอดเหรียญ (ม.3, ม.4 และ ม.11)
(24) กลุ่มร้านค้าประชารัฐ (ม.2 ,ม5, ม.6)
(25) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีทั้ง 11 หมู่
(26) กองทุนปีใหม่ (ม.2,ม7,ม.9,ม.11)
(27) กองทุนส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง (ม.10)
(28) ธนาคารหมู่บ้าน (ม.9)
(29) ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงประจำตำบล (ม.10)
(30) ศูนย์ถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง (ม.10)
(31) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ม.1,ม.9)

4. อัตลักษณ์

คำขวัญตำบลหารเทา

“พระครูรังสีโสภณคู่บ้าน เมืองโบราณวัดทุ่งขุนหลวงนิมิต
แหล่งผลิตยางพาราร่วมไร่นาสวนผสม ถิ่นนิยมเศรษฐกิจพอเพียง”

พระครูรังสีโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นพระเถระนักพัฒนาท่านหนึ่งในภาคใต้ ท่านมีความสามารถหลายอย่าง ทั้งเป็นธรรมกถึก ที่มีลีลาวาทศิลป์และโวหาร ปฏิภาณในการแสดงที่เป็นเลิศ จัดเป็นพระนักเทศน์ในระดับแนวหน้าที่เดียว ความขยันอดทนและเสียสละ ท่านเป็นได้พัฒนาคนและสถานที่ให้ทันยุคสมัยมาตลอดระยะเวลา 50 กว่าปี ที่ผ่านมา ปรากฏผลงานมากมายให้เห็นอยู่ทุกวันที่นี้

วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต อยู่ในเขตตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน เป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดตามตำนาน กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้น ที่หาดทรายแก้ว บรรดาหัวเมืองขึ้นต่างก็นำเอาทรัพย์สมบัติ และผู้คนไปช่วยกันสร้างพระบรมธาตุด้วย ทางฝ่ายหัวเมืองปัตตานีก็ได้รวบรวมเงินทอง

โดยมีขุนหลวงผู้หนึ่ง ซึ่งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชส่งไปเป็นผู้ควบคุมทรัพย์สมบัติ ในระหว่างทางได้หยุดพักแรม ณ สถานที่แห่งหนึ่ง พอตกกลางคืนมีพวกโจรเข้ามาปล้น แต่ขุนหลวงได้ใช้อุบายขนทรัพย์สินทิ้งลงในคลอง

เมื่อโจรไปแล้วจึงได้ขนทรัพย์สมบัติขึ้นมาแล้วให้สร้างวัดขึ้น บริเวณนั้นเรียกว่า “วัดทุ่งขุนหลวง” ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง

จนปี พ.ศ. 2467–2468 ได้มีพระสงฆ์จากจังหวัดสงขลาร่วมมือกับชาวบ้านบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ สิ่งสำคัญในวัด คือ พระประธานในศาลาการเปรียญเป็น “พระพุทธรูปปางมารวิชัย” ปูนปั้นแบบนูนสูงติดกับผนังเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นสมัยอยุธยาของเดิม มีเฉพาะพระพักตร์เท่านั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ยายทองตาหลวง” หรือ “ตาหลวงยายทอง”

ปัจจุบันได้ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2478

1.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/รายได้/สภาพเศรษฐกิจ

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายได้

- ผักปลอดสารพิษ มีทั้ง 11 หมู่
- มะนาวในบ่อซิเมนต์ มีทั้ง 11 หมู่
- ปลูกพืชสมุนไพร มีทั้ง 11 หมู่
- กลุ่มแปรรูปข้าวสังหยด และกลุ่มเกษตรอินทรีย์แปลงใหม่ (ม.9)
- ปุ่ยหมักจากธรรมชาติ มีทั้ง 11 หมู่
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีทั้ง 11 หมู่
- เลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก) มีทั้ง 11 หมู่

- เลี้ยงผึ้งโพรง (ม.3,ม.5,ม.7,ม.9)
- น้ำผึ้งชันโรง (ม.11)
- กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร (ม.4)
- กลุ่มเครื่องแกงตำมือ (ม.4)
- ผลิตภัณฑ์ตอไม้ (ม.4)
- ผลิตน้ำดื่มในชุมชน (ม.8)
- โรงน้ำดื่มชุมชน (ม.9)
- กลุ่มผูกผ้า (ม.8)
- ทำดอกไม้จันทน์ (ม.8)
- ตัดเย็บเสื้อผ้า (ม.3)
- สินค้า จากวิสาหกิจชุมชน /สัมมาชีพ มีทั้ง 11 หมู่
- รูปหนังตะลุง (ม.2, ม.11)
- ทำขนม (ม.11)
- นวดแผนโบราณ (ม.4)
- ผลิตภัณฑ์ตอไม้ (ม.4)

2. สภาพเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหารเทา ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร เช่น

- ปลูกข้าว/ปลูกข้าวสังหยด (ม.1,ม.2,ม.3,ม.4 ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9 และ ม.11)
- ทุเรียนหมอนทอง (ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.10 และ ม.11)
- ยางพารา (มีทั้ง 11 หมู่)
- ปาล์มน้ำมัน (มีทั้ง 11 หมู่)

- สวนสับปะรด (ม.4)
- ปลูกผัก (มีทั้ง 11 หมู่)
- เลี้ยงไก่ (ม.2)
- วัวพันธ์พื้นเมือง (มีทั้ง 11 หมู่)
- ฟาร์มวัวพันธ์เนื้อ (ม.3)
- ฟาร์มแพะ แกะ (ม.3)
- เลี้ยงปลาในกระชัง (ม.5,ม.6,ม.7,ม.8)
- กลุ่มเลี้ยงวัว (ม.6,7,8,11)
- เลี้ยงวัวหลุม (ม.9)
- ค้าขาย (มีทั้ง 11 หมู่)

1.5 แหล่งท่องเทีี่ยวและบริการ

1. แหล่งท่องเที่ยว

หนองคล้าซิตี้ หมู่ที่ 1

******************************************************

โบราณสถานศาลท่านหน้าท่าทิศครู หมู่ที่ 2

******************************************************

สำนักสงฆ์บ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 4

******************************************************

ศาลามีสะพานไว้ตกปลา หมู่ที่ 2

สถานีรถไฟหารเทา/สวนสาธารณะ หมู่ที่ 7

วัดทุ่งขุนหลวงนิมิตร หมู่ที่ 9

วัดหารเทา หมู่ที่ 7

สำนักงานสงฆ์เขาวงศ์ทับใคร หมู่ที่ 10

1.6 แผนที่

แผนที่ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1.7 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล

- พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ (มีทั้ง 11 หมู่)
--------------------------------------------------------

- เทศกาลเดือนสิบ (มีทั้ง 11 หมู่)
- ลากพระ (มีทั้ง 11 หมู่)
- เทศกาลลอยกระทง (มีทั้ง 11 หมู่)
- ประเพณีขึ้นปีใหม่ (มีทั้ง 11 หมู่)
- ตักบาตรเข้าพรรษา – ออกพรรษา (มีทั้ง 11 หมู่)
- ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ (มีทั้ง 11 หมู่)
- กิจกรรมสงน้ำต่อตาสัมหรุต แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ทุกปี (ม.10)
- พิธีละหมาด (ม.3)
- พิธีถือศีลอดเดือนรอมะฎอน (ม.3)
- หนังตะลุง (ม.4)
- รำมโนราห์ (ม.4 ,ม.7)
- หัตถกรรมชุดมโนราห์ (ม.2)

2. ภูมิปัญญา

- นวดแผนโบราณ (ม.2,ม.4,ม.8,ม.9,ม.11)
- ยาสมุนไพร (รักษาโรค) (ม.4)
- หมอไหว้เจ้าที่ (มีทั้ง 11 หมู่)
- หมอตั้งศาลพระภูมิ (ม.4,ม.5)
- หมอทำขวัญนาค – คู่บ่าวสาว (ม.4)
- หมออาบน้ำศพ (ม.5)
- เครื่องจักรสาน (กระจูด,ใบเตย) (ม.4,ม.6)
- เครื่องจักรสาน (ไม้ไผ่) (ม.6)
- กลองยาว (ม.4,ม.6,ม.10)
- หมอตำแย (ม.7)
- หมอทำพิธีการต่าง ๆ เช่น งานมงคล งานบวช (มีทั้ง 11 หมู่)
- แกะสลักลายไทยต่าง เช่น ทำเรือพระ (ม.1,ม.4,ม.7,ม.10)
- แกะหนังตะลุง (ม.11)

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 การบริหารจัดการ

1) สถานที่ดำเนินการ
บ้านโหนดหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2) คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบลประกอบด้วย

2.1) คณะที่ปรึกษา

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

(1) ด.ต. พันแสน เสือพริก
นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

(2) นายศักดิ์ชัย แจ้งกระจ่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลหารเทา

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

(3) นายแดง ไชยประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหารเทา

2.2) คณะทำงานขับเคลื่อนฯ

(1) นายธวัชชัย พรหมจรรย์
ประธานคณะทำงาน

(2) นายรื่น แจ้งกระจ่าง
รองประธานคณะทำงาน

(3) นายยุสุบ ฤทธิ์โต
รองประธานคณะทำงาน

(4) นายธนิตย์ หนูโหยบ
รองประธานคณะทำงาน

(5) นายอดุลย์ บุญแก้ว
คณะทำงาน

(6) นายวอน พรหมแก้ว
คณะทำงาน

(7) นายภิรมย์ นักการรอง
คณะทำงาน

(8) นายโสภณ สอนมา
คณะทำงาน

(9) นายเจริญ แก้วมณี
คณะทำงาน

(10) นายอิศราวุธ แก้วเจริญ
คณะทำงาน

(11) นายชัยทัต สามารถ
คณะทำงาน

(12) นายสนั่น สุบห้อย
คณะทำงาน

(13) นายฮูฮัมหมัด ปูติลา
คณะทำงาน

(14) นายสมพร สอนมา
คณะทำงาน

(15) นายอำนวย สงเขียว
คณะทำงาน

(16) นางสมคิด คงบัว
คณะทำงาน

(17) นางยุพา อินทร์แก้ว
คณะทำงาน

(18) นางชบา ช่วยชู
คณะทำงาน

(19) นายถวิล เสาดำ
คณะทำงาน

(20) นายอนันต์ เกิดเอียด
คณะทำงาน

(21) นายสมศักดิ์ เสือพริก
คณะทำงาน

(22) นายกันตินันต์ กิมาคม
คณะทำงาน

(23) นายสุรพร สุทธิมาก
คณะทำงาน

(24) นายสมชาย คงนวล
เลขานุการ

(25) นายจำเริญ ขุนชำนาญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(26) นางพรรณี กุ่มพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

(27) นางประจวบ ใหมแก้ว
เหรัญญิก

(28) นางอาลัย ชุมอินทร์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

(29) นางสุธิสา นวลกิ้ม
ผู้ช่วยเหรัญญิก

(30) นางแน่งน้อย ทองราช
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1

(31) นายธิมากร สิงห์เหนียว
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2

(32) นายเจ๊ะหมัด ฤทธิ์โต
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3

(33) นางสาวอุทัย หมื่นเมือง
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4

(34) นายวิชัย นทร์คงหอม
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 5

(35) นางสาวพาศิณี แก้วมณี
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6

(36) นางเปรมจิตร สุขสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 7

(37) นายจำปี เกตุแก้ว
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 8

(38) นายอภิชัย พรหมเมศร์
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 9

(39) นายสมนึก ยิ้มแก้ว
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 10

(40) นายศุภรานันท์ คงทรัพย์
ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 11

3) วัสดุอุปกรณ์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
(2) สัญญาณอินเตอร์เน็ต
(3) โต๊ะประชุม

2.2 การดำเนินงาน

1) ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกตำบลที่มีความพร้อมในการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคัดเลือกจากตำบลที่มีความพร้อมของผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบล และมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่นในตำบล นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของตำบล และสามารถประสาน บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตำบลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในตำบล มีการเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพที่ดีขึ้น
- การสร้างความเข้าใจร่วมกัน จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกัน จำนวน 3 ครั้ง

เวที ครั้งที่ 1
- สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่นๆ ของตำบล (ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมาของตำบล ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของตำบล
- การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน /ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประโยชน์และการนำข้อมูลไปใช้ฯ
- สรุปข้อมูลจากเวที

2) การถ่ายทอดการใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis:CIA

เวที ครั้งที่ 2
- สรุปทบทวนจากเวทีที่ 1
- การจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช.2ค
- การนำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การแก้ไขปัญหาระดับครัวเรือน ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ
- การถ่ายทอดการใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis : CIA ในการวิเคราะห์ข้อมูลฯ เพื่อจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ มี 5 ประเด็น
1) ด้านการพัฒนาอาชีพ
2) ด้านการจัดการทุนชุมชน
3) ด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน
4) ด้านการบริการจัดการชุมชน
5) ด้านการแก้ปัญหาความยากจน
และผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis : CIA

แยกเป็นรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านคอกช้าง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 2 บ้านหารเทา ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 3 บ้านม่วงทวน ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 6 บ้านโคกโหนด ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 7 บ้านหารเทา ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 9 บ้านโหมดหมู่ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 10 บ้านควนนกหว้า ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 11 บ้านหารเทาออก ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ด้วยโปรแกรม CIA ทั้ง 5 ด้าน ตำบลหารเทา มีปัญหา 4 ด้าน เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) ด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน มีจำนวน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8)
2) ด้านการพัฒนาด้านอาชีพ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7)
3) ด้านการบริหารจัดการชุมชน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11)
4) ด้านการแก้ปัญหาความยากจน มีจำนวน 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)

การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่

3) การนำเสนอผลการวิเคราะห์แก่คณะทำงานระดับตำบล

เวที ครั้งที่ 3

- สรุปทบทวนจากเวทีที่ 2
- นำเสนอผลการวิเคราะห์
- การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ

2.3 การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

จัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในระบบ Google Map

- วาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ของตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- ปักหมุดชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร 11 หมู่บ้าน
- ปักหมุดสถานที่สำคัญของตำบล เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
- ปักหมุดปัญหาทั้ง 5 ด้านจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรม ทั้ง 11 หมู่บ้าน และนำเสนอผลให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.4 การจัดทำแผนงานบูรณาการ

จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis : CIA ผลจากการจัดเวที มีมติคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) โครงการลดขยะชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน ในปัจจุบันมีขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องหรือ ไม่สามารถกำจัดได้ จึงเกิดกองมูลขยะตกค้างบนพื้นดิน หรืออาจลงสู่แม่น้ำ เกิดมลพิษทางดินหรือทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านในการกำจัดขยะ มีการทิ้งขยะ ในที่ที่จัดไว้ให้ มีการคัดแยกขยะ และทิ้งลงในถังขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดปริมาณขยะ ในหมู่บ้าน ดำเนินการทั้ง 11 หมู่บ้าน
กิจกรรมดำเนินการ
- สร้างความเข้าใจเรื่องโทษและประโยชน์ของขยะ การคัดแยกขยะ (ขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ขยะที่ต้องกำจัด การเก็บหรือทิ้งขยะ
- วิธีการคัดแยกขยะ
- จัดตั้งธนาคารขยะ
2) โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน (บ้านน่ามอง)
- หมู่ที่ 2 บ้านหารเทา ดำเนินการทุกวันเสาร์แรกของเดือน ในเวลา 13.00 น.
- หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือ ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
- หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
- หมู่ที่ 6 บ้านโคกโหนด ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
- หมู่ที่ 7 บ้านบ้านหารเทา ทุกวันที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ทุกวันที่ 14 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- หมู่ที่ 10 บ้านควนนกหว้า ทุกวันที่ 9 ของเดือน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
- หมู่ที่ 11 บ้านหารเทาออก ทุกวันที่ 9 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
3) โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ (ขยะ) ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย เหลือจากการไว้กินเองใช้เอง นำไปขาย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และส่งเสริมให้การออม และดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วย ดำเนินการ 11 หมู่บ้าน
4) โครงการปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยกลับมาใช้พืชสมุนไพรมากขึ้น และเพื่อเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนด้วย ปลูกไว้กินเองและขาย ดำเนินการ 11 หมู่บ้าน
5) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนรู้ มาพบปะพูดคุย เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สุขภาพใจดี สุขภาพกายดีขึ้น)
6) โครงการระบบประปา น้ำดื่มน้ำใช้เนื่องจากประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ต้องซื้อน้ำดื่ม ถ้ามีระบบประปาในหมู่บ้าน ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่าย ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ของบประมาณ 200,000 บาท
7) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำใช้ในครัวเรือน เนื่องจากประชาชน มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ดำเนินการ หมู่ที่ 6

2.5 การดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงบูรณาการ

1) โครงการลดขยะชุมชน

- สร้างความเข้าใจเรื่องโทษและประโยชน์ของขยะ การคัดแยกขยะ (ขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ขยะที่ต้องกำจัด การเก็บหรือทิ้งขยะ
- วิธีการคัดแยกขยะ คนในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก (เศษอาหารเศษผัก) นำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก ขยะแห้ง (ขวด พลาสติก นำไปรีไซต์เคิล หรือขาย) ขยะที่ไม่ประโยชน์หรือ มีพิษ นำไปทิ้งที่หมู่บ้านจัดไว้
- จัดตั้งธนาคารขยะ (หมู่ที่ 9)

2) โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน (บ้านน่ามอง)

- หมู่ที่ 2 บ้านหารเทา ดำเนินการทุกวันเสาร์แรกของเดือน ในเวลา 13.00 น.
- หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือ ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
- หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
- หมู่ที่ 6 บ้านโคกโหนด ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
- หมู่ที่ 7 บ้านบ้านหารเทา ทุกวันที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ทุกวันที่ 14 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- หมู่ที่ 10 บ้านควนนกหว้า ทุกวันที่ 9 ของเดือน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
- หมู่ที่ 11 บ้านหารเทาออก ทุกวันที่ 9 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

3) โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดำเนินการ 11 หมู่บ้าน)

- ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เหลือแบ่งปัน และขาย
- ทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยธรรมชาติไว้ใช้เอง และขาย (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้)
- ครัวเรือนมีการออม

4) โครงการปลูกพืชสมุนไพร หมู่ที่ 9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา ปลูกดีปลีเชือก

5) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ดำเนินการที่บ้านโหมดหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา เปิดเรียนทุกวันพฤหัสดี เวลา 08.30 – 12.00 น. หลักสูตร 120 ชั่วโมง
- กิจกรรมในห้องเรียน 90 ชั่วโมง
- กิจกรรมนอกห้องเรียน 30 ชั่วโมง (กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน)

2.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- เว็บไซต์ตำบลหารเทา
- Facebook ตำบลหารเทา
- วีดีทัศน์
- GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์