โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเพ็ญศรี ศรีเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปากพะยูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนประดู่ ตำบลดอนทราย

นางสาวปราณี ศรีนวลขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลฝาละมี ตำบลเกาะนางคำ

นายนิวัฒน์ ขุนเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปากพะยูน ตำบลเกาะหมาก

นายเกียรติพัฒน์ ศรีสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหารเทา

(Visited 251 times, 1 visits today)