การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 7 คณะ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพัฒนาบทบาทสตรี และเตรียมกิจกรรมงานวันสตรีสากล

(Visited 36 times, 1 visits today)