นางสาวเพ็ญศรี ศรีเพชร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปากพะยูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง