ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวเพ็ญศรี ศรีเพชร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปากพะยูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง