สพอ.ป่าแดด >>> จัดกิจกรรม โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Moblie) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเทศกาล งานข้าวหอมของดีอำเภอป่าแดด ณ ลานที่ว่าการอำเภอป่าแดด

สพอ.ป่าแดด >>> ส่งเสริมและสนับสนุนการลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อนำข้อมูลชุมชชนท่องเที่ยวที่ได้รับพิจารณาจัดประเภทชุมชนดาวรุ่ง (Brighten Star : B)บนเว็บไซต์ ณ บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด