ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายปรีชา ทัศวงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอป่าบอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง