โครงสร้างบุคคลากร

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

พัฒนาการอำเภออมก๋อย

โทร. 081-8202676

นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางเปียง นาเกียน

โทร. 088-4156400

นายเผ่าพงษ์ ทาดาริน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลม่อนจอง แม่ตื่น

โทร. 080-682-7808

นายมนต์ชัย ฟูศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลอมก๋อย สบโขง

โทร. 081-960-7295

นางสาวณัฏฐนันท์ ภู่หนู

อาสาพัฒนา

โทร. 064-4269148

นางสาว กานดา ศิโชนสันติ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย กทบ.

โทร. 098-0025079

(Visited 712 times, 1 visits today)