โครงสร้างบุคคลากร

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

พัฒนาการอำเภออมก๋อย

โทร. 081-8202676

นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางเปียง นาเกียน

โทร. 088-4156400

นายเผ่าพงษ์ ทาดาริน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลม่อนจอง แม่ตื่น

โทร. 080-682-7808

นายมนต์ชัย ฟูศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลอมก๋อย สบโขง

โทร. 081-960-7295

นางสาวนภัสสร ปัญโญใหญ่

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบล

โทร. 081-162-1145

น.ส.กานดา ศิโยนสันติ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

โทร. 098-002-5079

(Visited 623 times, 1 visits today)