อำเภออมก๋อย***ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบรูณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบรูณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  โดยมี หัวหน้างานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้เสนอรายชื่อหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ และในที่ประชุมมีมติ คัดเลือก บ้านมูเซอ หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนจอง เพื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในการส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ระดับอำเภอตามโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (เชียงใหม่ 100%) ปี 2561/2562

(Visited 27 times, 1 visits today)