อำเภออมก๋อย***โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออมก๋อยด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและจัดงานวันสตรีสากล

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออมก๋อยด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและจัดงานวันสตรีสากล ในการนี้นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย และกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภออมก๋อยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน (วันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2562) และหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย
1. การพัฒนาบุคลิกภาพสร้างความเป็นภาวะผู้นำและการพูดในที่ชุมชน
2. การอบรมการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. การจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนชีวิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
4. การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือน
5. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 15 times, 1 visits today)