อำเภออมก๋อย***เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562 ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เข้าร่วมการประชุม การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเรื่องค่าครองชีพของเกษตรผู้ปลูกพืชหลังนา ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และให้เกษตรกรสามารถรักษาศักยภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ (พืชไร่และพืชผัก) ทดแทนการทำนาปรัง ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ดังนั่น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตมวัตถุประสงค์ จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 21 times, 1 visits today)