อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้นำเสนอข้อมูลให้กับคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานะดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค)
2. เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพรวมแต่ละตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลฯระดับอำเภอให้สาธารณชนทราบ
3. เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนการใช้ประโยชน์ของข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 24 times, 1 visits today)