อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลยางเปียง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียน และค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้หมู่บ้านสามารถเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านที่มีควมเป็นอยู่ที่ดี และมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 34 times, 1 visits today)