อำเภออมก๋อย***ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานกรแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่

วันที่ 26 มีนาคม 2562

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายมนชัยต์ ฟูศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงยุติธรรม ในการนี้มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอมก๋อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอมก๋อย แกนนำเยาวชน และผู้นำกลุ่มต่างๆ รวม 30 ท่าน เข้าประชุมร่วมกัน ซึ่งมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นทีจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 37 times, 1 visits today)