อำเภออมก๋อย***จัดประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

อำเภออมก่อย จัดประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย และนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป และมอบหมายให้ผู้นำ อช. นำเมล็ดพันธุ์พืชผัก นำไปสนับสนุนแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ของอำเภออมก๋อย จำนวน 17 ครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว ช่วยให้มีครัวเรือนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 27 times, 1 visits today)