อำเภออมก๋อย***เข้าร่วมโครงการบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในการดำเนินโครงการบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นางสาวนภัสสร ปัญโญใหญ่ อาสาพัฒนา เป็นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และพี่น้องประชาชน ซึ่งให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อยและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณด้านทิศใต้ของสะพานลำน้ำแม่ตื่น-แม่ต๋อม ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมหมู่บ้านจากบ้านหลิม หมู่ที่1 ตำบลอมก๋อย สู่บ้านหลวง หมู่ที่1 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 56 times, 1 visits today)