อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเผ่าล่าหู่ (มูเซอ) ตำบลม่อนจอง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาฝิ่นและยาเสพติด

วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเผ่าล่าหู่ (มูเซอ) ตำบลม่อนจอง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาฝิ่นและยาเสพติด อำเภออมก๋อย ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ในการนี้ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ และชมการแสดงของชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ณ พระธาตุดอยแก้ว ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 124 times, 1 visits today)