อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายมนต์ชัย ฟูศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน ซึ่งเป็นปราชญ์ภายในชุมชน และครัวเรือเป้าหมาย 20 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 130 times, 1 visits today)