อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนจอง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายเผ่าพงษ์ ทาดาริน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน ซึ่งเป็นปราชญ์ภายในชุมชน และครัวเรือเป้าหมาย 20 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 71 times, 1 visits today)