ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอุทัย ชนะบางแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเหนือคลอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน