วังเลา ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน พบครัวเรือนเป้าหมาย

เข้าชม 11 ครั้ง

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ส.ต.ต.อุดมศักดิ์  กาญจนหิรัญ พร้อมทีมวิทยากรสัมมชีพชุมชน บ้านวังเลา .นาเหรง พบครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี ๖๒ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน เพื่อสอบถามข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมันในการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๒ ได้รับความร่วมือเป็นอย่างดีจากผู้นำ และครัวเรือนเป้าหมาย

(Visited 11 times, 1 visits today)