กำลังใจ จาก พอ.นบพิตำ

เข้าชม 17 ครั้ง

ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน บ้านนบ ต.กรุงชิง ได้รับกำลังใจจากทีมงาน สพอ.นบพิตำ นำโดย ส.ต.ต.อุดมศักดิ์  กาญจนหิรัญ  ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๒  โดยกำหนดเยี่ยม พบปะครัวเรือนเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการฯ และเก็บข้อมูลในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อวางแผนการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านฯ

(Visited 17 times, 1 visits today)