ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสะอาด

นายสุบรร สลับศรี

พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

24/07/2561 13.44

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การแสดงพื้นถิ่นและวัฒนธรรม

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  ดำเนินโครงการชุมชนท่องเท [...]

18/07/2561 11.00

นายสุบรร สลับศรี พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผน/สรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

นายสุบรร  สลับศรี พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด ประชุมผู้นำอาสา [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอำเภอ/หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมท่องเที่ยว บ้านโนนทอง หมู่ 3

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอำเภอ/หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมท่องเที่ยว บ้านโนนทอง หมู่ 3