นายสมควร ประทุมชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองสูงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 20 มิ.ย. 2562

การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongsung วันที่ 20 มิ.ย. 2562

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองสูงใต้ (ศอชต.) ร่วมประชุม ทบทวนบทบาทหน้าที่ และวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อน ตามบทบาทหน้าที่ของ ศอชต. หนองสูงใต้