วันนี้ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวิเชียร สุริยะรัศมีเวช  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.นพรัตน์ ได้ดำเนินการโครงการการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) เป็นเวทีที่ 3 เวทีการถอดบทเรียน ซึ่งถือเป็นเวทีสุดท้ายในการดำเนินโครงการฯ นี้ดำเนินการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 30 ราย 

เข้าชม 22 ครั้ง

(Visited 22 times, 1 visits today)