ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

บงกชกาญจน์ ทวดเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด