การฝึกอบรมครูฝึก หลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” ( WAY OF LIFE ) วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 13 times, 1 visits today)