การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (WAY O FLIFE) ครั้งที่ ๑ Mindset (การสร้างความตระหนักปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต)

(Visited 18 times, 1 visits today)