บ้านสะเลียมใต้ อบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดฝึกอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านสะเลียมใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท และนางลัดดา วงศ์สวัสดิ์ประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 1 times, 1 visits today)