เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมนางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
🔅เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่ 📣

(Visited 13 times, 1 visits today)