การประชุมการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์  ขาวล้วน พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่  รับฟังประชุมการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอหนองม่วงไข่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายกเทศมนตรี/นายกเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 33 times, 1 visits today)