สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

นายสมมาต หวัดสนิท

พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน