สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

นางจิดาภา พุ่มมณี

พัฒนาการอำเภอหนองมะโมง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน