นางจิดาภา พุ่มมณี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท