นางสาววรางคณา อินทรเจริญ

พัฒนาการอำเภอหนองกี่

นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรประสานงาน
ตำบลโคกสูง และตำบลโคกสว่าง
( 17 หมู่บ้าน )

นางขนิษฐ์ สีลาดเลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรประสานงาน
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลเมืองไผ่ และ ทต.หนองกี่
(30 หมู่บ้านและ 18 ชุมชน)

นายสมประเสริฐ สดกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรประสานงาน
ตำบลดอนอะราง และตำบลเย้ยปราสาท
( 25 หมู่บ้าน )

นางสาวละอองดาว กองศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรประสานงาน
ตำบลท่าโพธิ์ชัย และ ตำบลบุกระสัง
(19 หมู่บ้าน)

นายสุรินทร์ ปรัชญามาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรประสานงาน
ตำบลหนองกี่ และ ตำบลทุ่งกระเต็น
(17 หมู่บ้าน)

(Visited 287 times, 1 visits today)