ีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน ม.9 ต.ท่าโพธิ์ชัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอหนองกี่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ขันธะหัตถ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน ม.9 ต.ท่าโพธิ์ชัย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบอน ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ โดยมีนางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีการนั่งเกวียน ขี่ม้าเข้าหมู่บ้าน ภายในงานมีกิจกรรมจำลองการท่องเที่ยววิถีชุมชน มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเช็คอิน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ

(Visited 24 times, 1 visits today)